ClickCease

תנאי שימוש באתר

נלי ימפולסקי, מספר עוסק 303871990 ("נלי"), מוכרת ללקוחותיה סדנאות וקורסי אפייה, הרצאות ומוצרים נוספים, באמצעות האתר ("האתר"), הכל כמפורט באתר. תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש באתר וחלים על כל השירותים והמוצרים הזמינים לרכישה ו/או לשימוש באמצעותו, לרבות אך מבלי להגביל, סדנאות וקורסים פרונטליים וסדנאות וקורסים המועברים אונליין (דיגיטליים) ("השירותים"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באתר ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד. המונח "משתמש/ים" או "אתה" בתנאי השימוש הינו כל משתמש באתר ו/או בשירותים.

 

המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר תנאי השימוש ולפעול על-פי תנאי שימוש אלה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשר", אתה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו המפורסמת ב-https://nelly.co.il/privacy-policy/, אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי נלי. נלי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נלי.

 

כתובתה של נלי היא ברח' יוסף נקר 39, פתח תקוה, ישראל.

בכל שאלה או תלונה, אנא צרו קשר בכתובת info@nelly.co.il .

 

 1. שירותים

 

 • אתה רשאי להשתמש באתר ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. נלי שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר. נלי אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר ו/או השירותים. למען הסר ספק, תנאי השימוש אשר היו בתוקף בעת ביצוע עסקה לרכישת איזה מן השירותים באתר, יעמדו בתוקף עד השלמת אותו השירות, ללא שינוי.

 

 • גישה לאתר ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל תנאים או הגבלות הקשורות באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אחר באתר ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של נלי. אין לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים למטרות מסחריות.

 

 • השימוש באתר ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי (א) כל מידע אשר תמסור בתהליך רכישת שירותים באתר הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ד) כל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.

 

 1. רכישת שירותים באתר

 

 • לצורך רכישת השירותים באתר תתבקש לספק לנלי מספר פרטים אודותיך לרבות שמך, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך, וכן פרטי כרטיס האשראי אשר נלי תעביר לסולק צד שלישי עם קבלת תשלום עבור השירותים.
 • בסיום תהליך הרכישה של איזה מן השירותים הדיגיטליים המוצעים באתר, ובכפוף לכך שהעסקה אושרה על ידי חברת הסליקה ו/או חברת האשראי (בעת תשלום באמצעות כרטיס אשראי), תועבר באופן אוטומטי לעמוד המכיל את תכני השירות הדיגיטלי שנרכש.
 • אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או הטלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל פעילותך באתר.
 • אם נלי תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נלי תוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לה מתאימה. נלי שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר ו/או בשירותים. נלי תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.
 • התכנים שיוצגו באתר הינם בבעלות נלי ובכל מקרה לא ניתנת למשתמש כל זכות בתכנים, מלבד הזכות לצפיה אישית, שאינה מסחרית.
 • לגבי כל אחד מן השירותים יופיע באתר תיאור תמציתי בלבד, והמשתמש לא יעלה כל טענה כי תוכן השירות שונה מהתוכן התמציתי הנמסר באתר.
 • לנלי שמורה הזכות להפיץ איזה מן השירותים גם בצורה חינמית, בהתאם לשיקול דעתה לגבי אופן ההפצה ומועד ההפצה. המשתמש לא יזוכה בתשלום בגין הפצה חינמית מאוחרת לרכישה שביצע.
 • נלי תהיה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש במידה ולא בוצע התשלום בגין השירות שנרכש, או שבוטל התשלום בגינו
 • המשתמש מאשר בזה קבלת חשבוניות אשר יופקו עבורו בקשר עם השירות, לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם וזאת במקום משלוח חשבוניות מודפסות בדואר.
 • המשתמש מאשר לנלי לשלוח אליו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה הודעות ותכתובות רלוונטיות לשירות שאליו נרשם.

 

 1. אפשרויות תשלום

 

 • התנאים המפורטים בסעיף זה, חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים, בעבור השירותים של נלי. מחירי השירותים הינם כפי שמופיע באתר בעת ביצוע התשלום. נלי תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירותים של נלי.

 

 • תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי אשר מספרו שגוי או הינו פג תוקף או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, נלי שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עלייך לשלם לנלי כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור לכתובת האימייל הקשור לחשבונך.

 

 • כל תשלום שיתבצע באתר, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, ובין שבכל אמצעי תשלום אחר, יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה. נא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם שימוש בשירותי התשלומים והסליקה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, נלי אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

 

 1. מדיניות ביטול

 

 • באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה לנלי בטלפון 054-3183032, בעל פה או בדואר רשום לכתובת יוסף נקר 39 פתח תקווה, בדואר אלקטרוני לכתובת info@nelly.co.il או באמצעות האתר בכתובת nelly.co.il. בהודעת ביטול עליך להזין את שמך, תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכתובת המייל שנרשמת איתה לקבלת השירות.

 

 • הנך רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. עם ביטול עסקה כאמור, יוחזר לך הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.

 

 • בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין נלי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. עם ביטול עסקה כאמור, יוחזר לך הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.

 

לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן ותתבקש על-ידי נלי להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 

 • בביטול עסקה בפרק הזמן הקבוע בדין, עקב אי התאמה בין השירותים לבין הפרטים המהותיים שנמסרו לך עובר להתקשרות בעסקה או עקב אי אספקת השירותים במועד שנקבע לכך במסמך המכיל את עיקרי העסקה, או בשל כל הפרה יסודית אחרת של המסמך המכיל את עיקרי העסקה בידי נלי, תהיה זכאי למלוא התמורה ששולמה על ידך, ולא יגבו ממך דמי ביטול כלשהם.

 

 • בוטלה העסקה בהתאם לתנאי סעיף ‏4 זה לעיל ולהלן, חשבון המשתמש שלך ייסגר ולא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך.

 

 • ביטול לאחר מועד תחילת מתן השירות:

 

4.6.1.  שירותים דיגיטליים: נלי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע – לגבי כל או חלק מן השירותים הדיגיטליים – כי ניתן יהיה לבטל את העסקה לגביהם לאחר מועד תחילת מתן השירות, ולגבי שירותים אלה תצוין אפשרות הביטול בתיאור השירות באתר וכן במסמך המכיל את עיקרי העסקה, אשר יישלח למשתמש לאחר השלמת ביצוע העסקה. במקרה כזה, ביטול העסקה יבוצע באופן המפורט לעיל בסעיף ‏4 זה. בכל מקרה אחר לא ניתן יהיה לבטל עסקה לגבי שירותים דיגיטליים, לאחר מועד תחילת מתן השירות.

4.6.2. שירותים פרונטליים: הנך רשאי לבטל עסקה לגבי שירותים פרונטליים, לאחר מועד תחילת מתן השירות, בכפוף לתנאים הבאים:

–    ככל שהעסקה תבוטל בתוך שבועיים ממועד תחילת מתן השירות, ינוכו דמי ביטול של 10% ממחיר העסקה

–    ככל שהעסקה תבוטל בכל שלב לאחר שחלפו שבועיים ממועד תחילת מתן השירות, ינוכו דמי ביטול של 50% ממחיר העסקה, בתוספת עלותו היחסית מתוך מחיר העסקה, של כל שיעור שהועבר עד למועד הביטול.

ביטול העסקה יבוצע באופן המפורט לעיל בסעיף ‏4 זה.

נלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ביטול עסקה לאחר מועד תחילת מתן השירות בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. קישורים: באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי נלי. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנלי שליטה על אתרים אלה ואין נלי נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. נלי ממליצה לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. נלי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

 1. תוכן: סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האתר ו/או השירותים. "תוכן" כהגדרתו בתנאי שימוש אלה משמעו, כל תוכן הזמין באמצעות האתר, לרבות תוכנה, טקסט, גרפיקה, סרטונים, תמונות, תצלומים, מידע וכל שינוי או נגזרת מהאמור לעיל. נלי שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או למחוק לצמיתות כל תוכן בכל עת, מבלי להודיע על כך מראש ומכל סיבה שהיא.

 

 1. מגבלות שימוש: למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של נלי; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג מטעם נלי ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר ו/או השירות, או (7) תעשה כל שימוש באתר ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

 

 1. קניין רוחני: האתר, השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באתר ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של נלי, ואין לראות בשימוש באתר או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של נלי. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד האתר ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לנלי, שמורים לנלי. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של נלי. כמו כן, אין להכניס באתר ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של נלי מראש ובכתב.

 

 1. הגבלת אחריות:

 

 • הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת נלי ובלי אחריות מכל סוג שהוא.

 

 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נלי ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין האתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לדין החל, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית ונלי דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות האתר ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 

 • במסגרת מגבלות החוק, נלי מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות נלי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל נלי או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי נלי בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

 • נלי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע, בין היתר, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידיך, זאת גם אם נלי קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של נלי במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לנלי עבור השימוש בשירותים.

 

 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי נלי במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את נלי מכל אחריות לכך.

 

 1. שיפוי: אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותים ואתה מסכים לשפות את נלי ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג') כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באתר ו/או בשירותים; (ג) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של נלי ו/או צד שלישי כלשהו; (ד) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש, (ה) הפרתך של כל חוק או תקנה; וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.

 

 1. שונות: כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין נלי או מסמיך אותך לפעול מטעם נלי. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. נלי רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.
× לשאלות בנוגע לקורסים או סדנאות